Privacyverklaring

Download de privacyverklaring als PDF-document.
 

Privacyverklaring Liefdevol plekje
Versie 2023.01


De huidige Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 september 2023.

Definities

a. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;
b. Betrokkene: iedere natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door
Verwerkingsverantwoordelijke;
c. Verwerkingsverantwoordelijke: de vennootschap onder firma Liefdevol plekje, Sportlaan
14A, 8095 RJ ‘t Loo-Oldebroek, info@liefdevolplekje.nl;
d. Website: de website onder www.liefdevolplekje.nl;

1. Algemeen

1.1 In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Verwerkingsverantwoordelijke de
persoonsgegevens van haar Betrokkenen/categorieën van betrokkenen, bijvoorbeeld
(potentiële) klanten, sollicitanten, zakenpartners, leveranciers, tussenpersonen, etc.
verwerkt.

2. Persoonsgegevens

2.1 Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Verwerkingsverantwoordelijke kan de volgende gegevens van
Betrokkenen verwerken
i Naam;
ii Adresgegevens
ii E-mailadres;
iii Telefoonnummer;
iv Gegevens die betrekking hebben op het apparaat van Betrokkene, zoals een IP-adres;
v Communicatievoorkeuren;
vi Informatie verkregen via cookies, over het surfgedrag van Betrokkene.
vii Bestelgeschiedenis;
viii Betaalgegevens.

2.2 Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt op de volgende manier(en) persoonsgegevens
van een Betrokkene:
i wanneer de desbetreffende Betrokkene deze persoonsgegevens via de Website aan de
Verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt;
ii door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten
van Verwerkingsverantwoordelijke;
iii door een bestelling bij Verwerkingsverantwoordelijke te doen; of
iv doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van Betrokkene van de
diensten of Website van Verwerkingsverantwoordelijke, onder andere via cookies.

2.3 Indien Betrokkene verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal Betrokkene
geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt.

Betrokkene is nooit verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Indien
Betrokkene weigert zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken, is het mogelijk dat
Verwerkingsverantwoordelijke Betrokkene niet kan voorzien van zijn diensten, zoals het
verkopen en leveren van een product.

3. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

3.1 Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van een Betrokkene op
basis van een wettelijke grondslag op basis van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming:
a. Toestemming
b. Uitvoering van een overeenkomst met Betrokkene
c. Voldoen aan een wettelijke verplichting
d. Vervulling van een taak van algemeen belang
e. Gerechtvaardigd belang van Verwerkingsverantwoordelijke of een derde.

3.2 Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van
onze gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen van
Verwerkingsverantwoordelijke zijn onder andere: marketing, reclame, onderzoek van eigen
producten of diensten, IT-beheer en -beveiliging.

3.3 Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:4. Partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens

4.1 Verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens in beginsel niet aan andere
partijen verstrekken. Maar dit kan wel als:
- de persoonsgegevens worden verstrekt aan door Verwerkingsverantwoordelijke
ingeschakelde verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten of
zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken, bijvoorbeeld IT, hosting, HR of andere
dienstverleners, externe adviseurs, accountants of advocaten; of
- Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is
persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld
toezichthouders of andere publieke autoriteiten; of
- de persoonsgegevens worden verstrekt aan een vennootschap die behoort tot de
groep van Verwerkingsverantwoordelijke of een andere afdeling binnen de
vennootschap van de Verwerkingsverantwoordelijke.

4.2 Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen zal alleen
gebeuren voor de doeleinden die zijn genoemd in deze privacyverklaring, en voor zover dit
is toegestaan op grond van deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of
als Verwerkingsverantwoordelijke een wettelijke verplichting heeft persoonsgegevens te
verstrekken aan een bevoegde instantie. Partijen aan wie persoonsgegevens worden
verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.
Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens door deze partijen.

5. Cookies of vergelijkbare technologieën

5.1 Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Met deze
cookies verzamelt Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig de door Betrokkene
opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van
activiteiten van Betrokkene op de Website en apps van derden. Zo kunnen
persoonsgegevens van Betrokkene worden verzameld terwijl Betrokkene de Website of
apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat van Betrokkene. Deze
gegevens kunnen door Verwerkingsverantwoordelijke worden gecombineerd met andere
gegevens over het apparaat van Betrokkene, zoals een IP-adres. Als hiervoor de
toestemming van Betrokkene nodig is, zal Verwerkingsverantwoordelijke die vooraf vragen.

5.2 Het Cookie statement van Verwerkingsverantwoordelijke wat op de website gevonden
kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de
doeleinden waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke cookies gebruikt.

6. Rechten van Betrokkenen

6.1 De Betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar
persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Betrokkene heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de
verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

6.2 Betrokkene kan Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om beperking van de
verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat Betrokkene het recht
heeft om de persoonsgegevens die Verwerkingsverantwoordelijke over hem of haar heeft, in
een gestructureerd, gangbaar en machineleesbare vorm te ontvangen en eventueel door
Verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven aan een andere
Verwerkingsverantwoordelijke.

6.3 Indien de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens, heeft de Betrokkene te allen tijde het recht om deze toestemming in te
trekken.

6.4 Indien de Betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de
Betrokkene vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de Betrokkene
Verwerkingsverantwoordelijke bereiken op info@liefdevolplekje.nl, Sportlaan 14A, 8095 RJ ‘t
Loo-Oldebroek.

6.5 Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

7. Bewaartermijn

7.1 Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van
drie maanden na het einde van het verlenen van diensten aan Betrokkene, tenzij
Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting verplicht is
persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

8.1 Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te
passen. Verwerkingsverantwoordelijke kondigt deze wijziging aan in overeenstemming met
de wet. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt en er volgt een
duidelijke kennisgeving (banner op de Website of e-mail) bij een wezenlijke wijziging van de
Privacyverklaring. Verwerkingsverantwoordelijke adviseert de Betrokkene dan ook
regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

8.2 Indien Betrokkene het gebruik van de Website en/of diensten van
Verwerkingsverantwoordelijke voortzet zodra de wijzigingen van kracht zijn, betekent dit dat
Betrokkenen de wijzigingen accepteert. Indien Betrokkene niet instemt met deze wijzigingen,
dient hij het gebruik van de Website en/of diensten te beëindigen.

9. Contact

9.1 Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van
persoonsgegevens van contact worden opgenomen met Verwerkingsverantwoordelijke via:
Liefdevol plekje, Sportlaan 14A, 8095 RJ ‘t Loo-Oldebroek, info@liefdevolplekje.nl,
www.liefdevolplekje.nl.

10. Beoordelingen WebwinkelKeur

10.1 Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review
achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres
op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw
bestellingen kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens
op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om
een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review
achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze
gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur
heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten
behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben we
aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op
de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

© 2023 - 2024 Liefdevol plekje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel